Department of Vehicle Engineering

教師 英文名稱 職稱 電話 電子郵件 網址
陳勇全 Yung-Chuan Chen Professor

+886-8-7703202#7460

chuan@mail.npust.edu.tw 更多
戴昌賢 Chang-Hsien Tai Professor 

+886-8-7703202 (O)7457、(L)7464

chtai@mail.npust.edu.tw 更多
林秋豐 Chiu-Feng Lin Professor

+886-8-7703202#7451

chiufeng@mail.npust.edu.tw 更多
曾全佑 Chyuan-Yow Tseng Professor  chyuan@mail.npust.edu.tw 更多
陳立文 Li-Wen Chen Professor 

+886-8-7703202#7345、(L)7465

liwen@mail.npust.edu.tw 更多
蔡建雄 Chien-Hsiung Tsai Professor

+886-8-7703202#7459

chtsai@mail.npust.edu.tw 更多
胡惠文 Hui-Wen Hu Professor

+886-8-7703202#7452、(L)7477

huiwen@mail.npust.edu.tw 更多
楊榮華 Jung-Hua Yang Professor

+886-8-7703202#7462、(L)7479

jhyang@mail.npust.edu.tw 更多
李佳言 Chia-Yen Lee Professor

+886-8-7703202#7561、(L)7565

leecy@mail.npust.edu.tw 更多
張金龍 Chin-Lung Chang Professor 

+886-8-7703202#7461

clchang@mail.npust.edu.tw 更多
陳永昌 Yung-Chang Chen Associate Professor

+886-8-7703202#7454

c123@mail.npust.edu.tw 更多
梁茲程 Jik-Chang Leong Professor

+886-8-7703202#7468

jcleong@mail.npust.edu.tw 更多
黃馨慧 Hsing-Hui Huang Associate Professor

+886-8-7703202#7469

sanlyhuang@mail.npust.edu.tw 更多
王耀男 Yao-Nan Wang Associate Professor

+886-8-7703202#7456

yanwang@mail.npust.edu.tw 更多
余致賢 Chih-Hsien Yu Assistant Professor

+886-8-7703202#7474

chyu@mail.npust.edu.tw 更多
林章生 Chang-Sheng Lin Assistant Professor

+886-8-7703202#7454

changsheng@mail.npust.edu.tw 更多
校址:912 屏東縣內埔鄉學府路1號 總機:886-8-7703202 傳真:886-8-7740165 系統開發統維護單位:國立屏東科技大學 電算中心 版權所有