Biblio

過濾器: 作者蕭耀榮  [清除所有濾鏡]
國內研討會(全文口頭發表)
Yaojung Shiao, 蕭耀榮, Li-Wen Chen 陳立文, & 羅尹鐸 (2003).  最適距車輛跟隨巡航控之設計. 中國機械工程師學會第二十屆全國學術研討會.
Yaojung Shiao, 蕭耀榮, Li-Wen Chen 陳立文, & 吳裕虎 (2004).  機車CVT傳動系統之動態模擬. 中國機械工程學會第二十一屆全國學術研討會.
Li-Wen Chen, 陳立文, Yaojung Shiao 蕭耀榮, & 林國雄 (2002).  汽車引擎之怠速控制. 中國機械工程學會第十九屆全國學術研討會.
Yaojung Shiao, 蕭耀榮, Li-Wen Chen 陳立文, & 孫智興 (2004).  適路性汽車頭燈之研究. 中國機械工程學會第二十一屆全國學術研討會.
國際研討會(全文口頭發表)
校址:912 屏東縣內埔鄉學府路1號 總機:886-8-7703202 傳真:886-8-7740165 系統開發統維護單位:國立屏東科技大學 電算中心 版權所有