Biblio

過濾器: 作者林國雄  [清除所有濾鏡]
2002
Li-Wen Chen, 陳立文, Yaojung Shiao 蕭耀榮, & 林國雄 (2002).  汽車引擎之怠速控制. 中國機械工程學會第十九屆全國學術研討會.
校址:912 屏東縣內埔鄉學府路1號 總機:886-8-7703202 傳真:886-8-7740165 系統開發統維護單位:國立屏東科技大學 電算中心 版權所有