Biblio

過濾器: 作者杜杰憲  [清除所有濾鏡]
2010
2009
2008
2007
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2007).  病例報告:犬永存性右側動脈弓. 第二屆海峽兩岸畜牧獸醫永續發展高新技術論壇論文集. 7.
2006
2005
2004
, 楊清文, Chiang-Hua Chiang 杜杰憲, & CHING-DONG CHANG 張清棟 (2004).  軟骨素對犬創傷性骨癒合之療效. 台灣省畜牧獸醫學會中華民國獸醫學會九十三年度聯合年會暨學術論文發表會.
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2004).  犬急性腎盂腎炎. 高雄市獸醫師公會會刊60:16-26..
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2004).  犬急性腎盂腎炎. 高雄市獸醫師公會會刊60:16-26..
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2004).  貓腎臟血腫. 高雄市獸醫師公會會刊60:27-34..
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2004).  貓腎臟血腫. 高雄市獸醫師公會會刊60:27-34..
2003
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2003).  犬前十字韌帶斷裂. 雄市獸醫師公會會刊59:10-14..
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2003).  犬前十字韌帶斷裂. 雄市獸醫師公會會刊59:10-14..
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2003).  犬創傷性橫膈赫尼亞. 高雄市獸醫師公會會刊59:40-48..
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2003).  犬創傷性橫膈赫尼亞. 高雄市獸醫師公會會刊59:40-48..
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2003).  犬腎結石. 高雄市獸醫師公會會刊59:31-34..
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2003).  犬腎結石. 高雄市獸醫師公會會刊59:31-34..
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2003).  貓惡盯聹腺瘤. 高雄市獸醫師公會會刊59:35-39..
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2003).  貓惡盯聹腺瘤. 高雄市獸醫師公會會刊59:35-39..
2002
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2002).  犬心絲蟲症. 高雄市獸醫師公會會刊55:39-48..
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2002).  犬心絲蟲症. 高雄市獸醫師公會會刊55:39-48..
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2002).  犬膝關節內側脫臼. 高雄市獸醫師公會會刊55:15-18..
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2002).  犬膝關節內側脫臼. 高雄市獸醫師公會會刊55:15-18..
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2002).  犬隻胃穿孔之病例報告. 高雄市獸醫師公會會刊55:25-28..
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2002).  犬隻胃穿孔之病例報告. 高雄市獸醫師公會會刊55:25-28..
2001
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2001).  污染傷口之處理. 高雄市獸醫師公會會刊49:21-27..
Chiang-Hua Chiang, 杜杰憲 (2001).  污染傷口之處理. 高雄市獸醫師公會會刊49:21-27..
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
校址:912 屏東縣內埔鄉學府路1號 總機:886-8-7703202 傳真:886-8-7740165 系統開發統維護單位:國立屏東科技大學 電算中心 版權所有