The First National Vegetation Inventory in Taiwan

in English journal, 英文期刊
標題The First National Vegetation Inventory in Taiwan
出版類型英文期刊(EI)
出版年度2009
AuthorsYEH CHING-LONG, 邱祈榮, Y. J. Hsia 謝長富, Jenn-Che Wang 王震哲, 陳明義, 劉和義, YEH CHING-LONG 葉慶龍, Sheng-Zehn Yang 楊勝任, 陳子英, 夏禹九, & J. C. Wang 宋國彰
開始頁257
頁數8
出版日期2009 / 12
其他編號A97-970
網址http://www.tfri.gov.tw/cht/files/24_4_7_台灣第一次全國植被調查計畫.pdf
期刊名稱Taiwan J For Sci
校址:912 屏東縣內埔鄉學府路1號 總機:886-8-7703202 傳真:886-8-7740165 系統開發統維護單位:國立屏東科技大學 電算中心 版權所有