Effects of Heating Vents in a Tunnel-Type Dryer

in English journal, 英文期刊
標題Effects of Heating Vents in a Tunnel-Type Dryer
出版類型英文期刊(EI)
出版年度2011
AuthorsTsai Chien-Hsiung, 蔡建雄, Yao-Nan Wang 王耀男, Tai 戴昌賢, miao jr-ming 苗志銘, & Jik Chang Leong 梁智創
開始頁1757
頁數3
出版日期2011 / 2
其他編號0000
中文摘要

Tsai, C.H., Wang, Y.N., Tai, C.H., Miao, J.M., and Leong, J.C

期刊名稱Advanced Materials Research
校址:912 屏東縣內埔鄉學府路1號 總機:886-8-7703202 傳真:886-8-7740165 系統開發統維護單位:國立屏東科技大學 電算中心 版權所有