CpG DNA adjuvant in avian vaccines.

in Domestic Journal (NSC excellent journals), 國內期刊(國科會優良期刊)
標題CpG DNA adjuvant in avian vaccines.
出版類型國內期刊(國科會優良期刊)
出版年度2011
AuthorsHung LH, 洪麗香, Yi-Yang Lien 連一洋, Wang CH 王金和, Li SL 李尚玲, & Hso-Chi Chaung 莊秀琪
期刊台灣獸醫誌
開始頁284
頁數13
出版日期2011 / 12
其他編號0000
期刊名稱Taiwan Vet J 2011;37(4):284-297.
校址:912 屏東縣內埔鄉學府路1號 總機:886-8-7703202 傳真:886-8-7740165 系統開發統維護單位:國立屏東科技大學 電算中心 版權所有