Magnetic Microfluidic Mixer

in English journal, 英文期刊
標題 Magnetic Microfluidic Mixer
出版類型英文期刊(EI)
出版年度2011
AuthorsTsai Chien-Hsiung, 蔡建雄, Fu Lung-Ming 洪廷甫, Jik Chang Leong 梁智創, & Fu Lung-Ming 傅龍明
開始頁354
頁數4
出版日期2011 / 1
其他編號0000
期刊名稱Key Engineering Materials
校址:912 屏東縣內埔鄉學府路1號 總機:886-8-7703202 傳真:886-8-7740165 系統開發統維護單位:國立屏東科技大學 電算中心 版權所有