(Na0.5Bi0.5)TiO3無鉛壓電陶瓷添加ZnO之研究

in Domestic Journal (external review journal), 國內期刊(外審期刊)
標題(Na0.5Bi0.5)TiO3無鉛壓電陶瓷添加ZnO之研究
出版類型國內期刊(外審期刊)
出版年度2012
AuthorsYing-Chieh Lee, 林鼎翔, Hsin-Ying Chiang 蔣鑫螢, Ying-Chieh Lee 李英杰, & Jhen-Hau Jan 詹振豪
期刊中華民國陶業研究學會會刊
開始頁62
頁數7
出版日期2012 / 1
其他編號I9911081
校址:912 屏東縣內埔鄉學府路1號 總機:886-8-7703202 傳真:886-8-7740165 系統開發統維護單位:國立屏東科技大學 電算中心 版權所有